Forskare och doktorander

David Andersson

David Andersson

Doktor, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg

David intresserar sig för frågor kopplade till hållbar konsumtion och hur samhället kan ställas om i en mer hållbar riktning. I sin forskning har han bland annat undersökt vilka faktorer som påverkar hushållens utsläpp av växthusgaser, om det finns en koppling mellan välbefinnande och växthusgasutsläpp, samt reboundeffekter inom transportområdet. David kommer att arbeta med att analysera hållbara praktiker samt undersöka medborgarengagemang.

David driver även webbtjänsten Svalna (www.svalna.se) som hjälper användare få koll på sina utsläpp av växthusgaser genom att analysera transaktionsdata. Data från Svalna används i forskningsprogrammet för att identifiera och analysera hållbara livsstilar. David är en av grundarna till Kortspelet Klimatkoll (www.kortspeletklimatkoll.se)

Mårten Berglund

Mårten Berglund

Forskare, SCB

Rob Hart

Rob Hart

Professor, Miljö- och naturresursekonomi, SLU, Uppsala

Min forskning handlar om utvecklingen av den globala ekonomin på sikt. Under de senaste 100 åren har världen sett en ekonomisk tillväxt som har varit både snabb och förvånansvärt stabil. Kan denna tillväxt fortsätta, och om den fortsätter, kommer det att vara på bekostnad av jordens miljö eller andra arter? Jag kombinerar rigorös makroekonomisk analys med förståelse för naturvetenskapen. Min roll i programmet är att ge ett makroekonomiskt perspektiv på analysen av hållbar konsumtion, inklusive både förändrade konsumtionsmönster men också minskad total konsumtion, vilket medför lägre utbud av arbetskraft.
Mikael Klintman

Mikael Klintman

Forskare, Lunds universitet

Simon Matti

Simon Matti

Biträdande professor & docent i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet samt Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR), Göteborgs universitet

Jag är biträdande professor i statsvetenskap och medverkar som forskare i Mistra Sustainable Consumption, WP5. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör miljöpolitik och –policy och behandlar uppkomsten av samt (politiska) lösningar på problem med storskaligt kollektivt handlande, exempelvis klimatförändringar och resursuttömning. Teoretiskt befinner sig min forskning i gränslandet mellan statsvetenskap, social- och miljöpsykologi, samt beteendeekonomi med en metodologisk slagsida åt experimentella- och surveymetoder.
Ola Persson

Ola Persson

Doktorand, KTH

Erik André

Erik André

Kommundoktorand, Miljöförvaltningen, Göteborgs stad, samt institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori, Chalmers

Jag är kommundoktorand anställd av Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Min hemvist som doktorand har jag på Fysisk resursteori vid Chalmers.

Karin Bradley

Programchef och universitetslektor, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH

Jag är en av två programchefer för Mistra Sustainable Consumption. Min forskning handlar om vilken roll samhällsplaneringen har och kan ha för att bidra till hållbar konsumtion. Jag forskar också om delningsekonomi, hållbara livsstilar, stadsutveckling och alternativa framtider.
John Holmberg

John Holmberg

Forskare, Chalmers

Jörgen Larsson

Jörgen Larsson

Forskare, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Chalmers Tekniska högskola. Göteborg

Jag leder det arbetspaket inom programmet som handlar om styrmedelinnovation för mer hållbara konsumtionsmönster. Då jag har forskat om flyg och långväga resande under några år så är semestrande det konsumtionsområde som jag fokuserar mest på inom programmet. Min forskning inom detta område handlar bl a om nya sätt att beräkna klimatpåverkan från befolkningens långväga resande samt analys av möjliga styrmedel för att nå klimatmålen. Jag arbetar också bredare med hållbara konsumtionsmönster och analyserar bland annat kopplingen mellan tidsanvändningsmönster (ffa arbetstid) och växthusgasutsläpp.
Oksana Mont

Oksana Mont

Professor i styrning mot hållbar konsumtion, Internationella Miljöinstitutet, Lund universitet, Lund

Jag är en ledare av WP4 i Mistra Sustainable Consumption. Jag forskar och är forskningsledare i styrning mot hållbar konsumtion på Internationella Miljöinstitutet vid Lund universitet, Lund. Min forskning handlar om hållbar konsumtion och innovativa affärsmodeller. Mitt huvudsakliga forskningsområde är tvärvetenskaplig utvärdering av olika åtgärder för att ändra konsumtionsbeteende, t.ex. olika konsumtionspolicy verktyg och affärsmodeller inom cirkulär och delningsekonomi, kollaborativ produktion och konsumtion.
Viveka Palm

Viveka Palm

Forskare, SCB

Liselotte Schäfer Elinder

Liselotte Schäfer Elinder

Adjungerad professor, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

Jag är professor i folkhälsovetenskap och ledare av forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet vid Karolinska Institutet. Mitt forskningsområde är hälsopromotion och sjukdomsprevention med fokus på matvanor, fysisk aktivitet och förebyggande av fetma och kroniska sjukdomar. Inom MISTRA Sustainable Consumption projektet ansvarar jag för att analysera hälsokonsekvenser av olika nischpratiker när dessa skalas upp på befolkningsnivå. Hälsokonsekvensbedömning är en tvärvetenskaplig ansats som bygger på olika discipliner så som folkhälsovetenskap, samhälls- och statsvetenskap, miljöbiologi, stadsplanering, epidemiologi och statistik.
Noha Baraka Wadha

Noha Baraka Wadha

Forskningsingenjör, Strategiska hållbarhetsstudier, KTH, Stockholm

Jag är forskningsingenjör i arbetspaket 1 (WP1) där jag söker efter och sammanställer litteratur. Jag deltar i planering inför fokusgrupper, samt med att transkribera och översätta. Jag deltar också i den efterföljande analysen av våra genomförda fokusgrupper samt i arbetet med att skriva en vetenskaplig artikel.
Annika Carlsson Kanyama

Annika Carlsson Kanyama

Docent, Strategiska hållbarhetsstudier, SEED, KTH, Stockholm

Jag forskar inom programmet, framförallt i WP1 och WP2, där jag bland annat räknar fram miljöpåverkan från olika konsumtionspraktiker som att dela, äta veganskt, ta tåget på semestern och köpa begagnat.  Jag simulerar också hur mycket den totala miljöpåverkan skulle kunna minska om nya praktiker fick större eller mindre spridning. Beräkningarna görs med olika typer av data för att fånga det som sker under varors livscykler. Jag forskar även om klimatanpassning samt om potentialen för stadsodling inomhus i Sverige.
Matthias Lehner

Matthias Lehner

PostDoc, IIIEE, Lunds universitet, Lund

Min forskning fokuserar på hållbart konsumtionsbeteende. Inom området har jag jobbat med olika ämnesområden, såsom marknadsföring/märkning, konsumentbeteende, ’nudging’, och alternativa konsumtionsmodeller (delningsekonomi, kollaborativ ekonomi, kooperativ). Mitt huvudintresse i alla dessa områden ligger hos individen och dess beteende, med fokus på hur individuellt beteende kan påverkas till en mer ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbar livsstil.
Jonas Nässén

Jonas Nässén

Forskare, Chalmers

Vishal Parekh

Vishal Parekh

Doktorand, Avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier, KTH, Stockholm

Jag är doktorand på avdelningen för Strategiska hållbarhetsstudier på KTH i Stockholm. Jag har sedan tidigare en civilingenjörsexamen i industriell ekologi och är intresserad av områden som konsumtion och ekonomisk tillväxt. Min forskning är inriktad på civilsamhällets, näringslivets samt politikens potentiella roller för att uppnå en mer hållbar matkonsumtion i samhället.
Maria Thorson

Maria Thorson

Doktorand, institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers, Göteborg

Jag är doktorand inom Mistra Sustainable Consumption. Jag kommer forska på hållbart semestrande och personer som följer nischpraktiker inom konsumtion. Min bakgrund är inom samhällspsykologi.
Åsa Svenfelt

Åsa Svenfelt

Docent, Strategiska hållbarhetsstudier, KTH, Stockholm

Jag är en av två programledare för Mistra Sustainable Consumption. Jag forskar och är forskningsledare på avdelningen för Strategiska hållbarhetsstudier på KTH, Stockholm. Jag är docent i hållbar utveckling och framtidsstudier. Min forskning handlar om hållbar konsumtion, hållbara framtider bortom BNP tillväxt och rättvis fördelning och användning av ekosystemtjänster. Mitt huvudsakliga forskningsområde är framtidsstudier och backcasting som verktyg för att åstadkomma hållbar utveckling och för att hantera osäkerheter i miljöpolitik och långsiktig samhällsplanering.

Följ mig på Twitter

Evenemang

  1. Seminarium med programmets internationella referensgrupp

    23 maj, 2019 @ 08:00 - 24 maj, 2019 @ 17:00