Om programmet

MISTRA Hållbar konsumtion – från niche till mainstream är ett 4-årigt forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige såväl som internationellt genom att bidra med ökad kunskap om hur konsumtion som idag sker inom begränsade nischer kan skalas upp och bli del av mittfåran.

Fokus är på områdena mat, möbler/hemtextilier och semestrande. Programmet kommer att utveckla ”roadmaps” för hur näringsliv, politiker, beslutsfattare, civilsamhället och medborgare/konsumenter kan verka för att skala upp hållbara nischpraktiker.

Visionen är att programmet bidragit avsevärt till att hållbara konsumtionspraktiker mainstreamats i Sverige till år 2030. Denna omställning har år 2030 inneburit ökad livskvavlitet och rättvisa inom såväl som bortom nationsgränserna och har gjort Sverige
– dess företag, offentliga institutioner och civilsamhälle – till ett internationellt föredöme som visar att hållbart välbefinnande är möjligt.

Programmets mål är att:

• Utforska, prova och bidra till att möjliggöra lösningar och strategier för hållbara konsumtionspraktiker
• Lära av, samarbeta med och bidra till internationell forskning och utveckling om hållbara konsumtionspraktiker
• Delta i och initiera både virtuella och fysiska fora för dialog och utforskande av lösningar tillsammans med olika samhällsaktörer.

Det vetenskapliga bidraget är fördjupad kunskap om hur och under vilka förutsättningar hållbarakonsumtionspraktiker kan skalas upp och omställningen accelereras. Programmet kommer att utforska tre typer av strategier som i tidigare forskning pekats ut som centrala för att möjliggöra hållbar konsumtion:
a) att dela på varor och tjänster;
b) att minska konsumtionsvolymen av varor och tjänster, samt
c) övergång till mer resurseffektiva produkter och tjänster.

´

Programmet består av sex arbetspaket (Work Packages, WP) som bygger på varandra:

WP1: Kartläggning av framväxande hållbara konsumtionspraktiker,
WP2: Analys av potentialer och konsekvenser av förändrande konsumtionspraktiker,
WP3: Medborgar-, konsumenter och civilsamhälle,
WP4: Innovativa affärsmodeller,
WP5: Policyinnovationer för hållbar konsumtion,
WP6: Syntes och roadmaps.
Resultaten levereras i form av vetenskapliga såväl som praktikerorienterade
publikationer, roadmaps, policy briefs och workshops för samskapande. Eftersom programmet är ett samarbete mellan akademi och samhällspartners kommer resultaten även innefatta verkliga experiment och förändringsprojekt som partners är bärare av.
Länk till samarbetspartners
Länk till styrelsen
Länk till vetenskapliga rådet

Läs mer