David Andersson

Doktor, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg

 

David intresserar sig för frågor kopplade till hållbar konsumtion och hur samhället kan ställas om i en mer hållbar riktning. I sin forskning har han bland annat undersökt vilka faktorer som påverkar hushållens utsläpp av växthusgaser, om det finns en koppling mellan välbefinnande och växthusgasutsläpp, samt reboundeffekter inom transportområdet. David kommer att arbeta med att analysera hållbara praktiker samt undersöka medborgarengagemang.

David driver även webbtjänsten Svalna (www.svalna.se) som hjälper användare få koll på sina utsläpp av växthusgaser genom att analysera transaktionsdata. Data från Svalna används i forskningsprogrammet för att identifiera och analysera hållbara livsstilar. David är en av grundarna till Kortspelet Klimatkoll (www.kortspeletklimatkoll.se)

david.andersson@chalmers.se
+46 739 543 851

Erik André

Kommundoktorand, Miljöförvaltningen, Göteborgs stad, samt institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori, Chalmers

 

Jag är kommundoktorand anställd av Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Min hemvist som doktorand har jag på Fysisk resursteori vid Chalmers.


+46 31 368 39 91

Mårten Berglund

Forskare, SCB

Jag jobbar på miljöräkenskaperna på SCB med input–output-analyser och miljöpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv. Inom programmet är jag med i arbetspaket 2 som handlar om konsekvenser av förändrade konsumtionspraktiker.

marten.berglund@scb.se
+46 104 794 313

Nils Brown

Forskare, SCB

Nils är analytiker på statistikmyndigheten SCB och arbetar med miljöräkenskaper. Han arbetar med att producera officiell statistik om växthusgas och övriga utsläpp från den svenska ekonomin och luftutsläpp med konsumtionsperspektiv.

nils.brown@scb.se
+46 104 794 026

Karin Bradley

Universitetslektor, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH

Min forskning handlar om vilken roll samhällsplaneringen har och kan ha för att bidra till hållbar konsumtion. Jag forskar också om delningsekonomi, hållbara livsstilar, stadsutveckling och alternativa framtider.

karin.bradley@abe.kth.se
+46 879 085 91

Carl Dalhammar

Docent, Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet

Jag har 20 års erfarenhet av forskning kring miljöpolitiska styrmedel för miljöanpassade produkter och hållbar konsumtion. Jag har bl a forskat om Ekodesigndirektivet, offentlig upphandling, producentansvar och energimärkning. Jag är styrelsemedlem i Re:Source och medlem i Rådet för forskningsfrågor på Konkurrensverket. Jag undervisar vid flera svenska och internationella mastersprogram.

carl.dalhammar@iiiee.lu.se 

Hanna Eggestrand

Forskningsingenjör, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), KTH, Stockholm

Jag är intresserad av hur värderingar styr vår konsumtion, hur resursanvändningen i sin tur påverkar miljön och hur olika konsumtionspraktiker bidrar – eller inte bidrar – till välmående. En stor del av min tid arbetar jag med kurser kopplade till hållbarhetsfrågor på kandidat- och masternivå.

hannaegg@kth.se
+46 8 790 89 97

Eskil Engström

Forskningsingenjör, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), KTH, Stockholm

Jag är intresserad av hur policy-färdvägar mot nettonollutsläpp konstrueras i praktiken och av vilka avvägningar och skiljelinjer som blir avgörande när denna samhällstransformation planeras. Inom programmet kommer jag i första hand delta i arbetet inom Work Package 6 med metoder för att utveckla färdplaner mot hållbarare konsumtion. 

eskilen@kth.se

Göran Finnveden

Programchef och Professor i Miljöstrategisk analys vid Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH

Min forskning handlar om hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi och metoder för miljö- och hållbarhetsbedömningar av olika produkter och system. Inom programmet är jag programchef och leder ett projekt om hållbar konsumtion och makroekonomiska effekter.

goran.finnveden@abe.kth.se
+46 8 790 73 18

Pernilla Hagbert

Forskare, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH

Jag är doktor i arkitektur och forskare inom hållbar omställning vid avdelningen för urbana och regionala studier på KTH. Min forskning belyser kritiskt olika tolkningar (och paradoxer) av hållbarhet, genom att också utforska norm-kritiska, alternativa sätt att göra och leva som en del i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Inom Mistra Sustainable Consumption ligger mitt fokus framförallt på rollen som olika aktörer har i att främja hållbar konsumtion och potentialen i policyexperiment.

pernilla.hagbert@abe.kth.se
+46 8 790 73 34

Anneli Kamb

Forskningsingenjör, Chalmers/KTH

Jag forskar om hållbart långväga resande med extra fokus på flygets klimatpåverkan. Jag är intresserad av hur klimatpåverkan från semesterresandet kan minska, genom såväl teknisk utveckling som beteendeförändring. Min bakgrund är inom teknisk fysik och industriell ekologi.
 
 

Mikael Klintman

Forskare, Lunds universitet

Jag leder arbetspaketetet WP3, som handlar om att förstå allmänhetens perspektiv och roller i initiativ för hållbar konsumtion. Frivilligorganisationers roll i att stimulera allmänhetens engagemang är i särskilt fokus. I övrigt är jag i min forskning mycket intresserad av mänsklig motivation och vår benägenhet som människor och organisationer att sortera bort obekväm kunskap om vad vi på samtliga samhällsnivåer borde göra för att minska belastningen.

mikael.klintman@soc.lu.se
+44 763 646 967

Jörgen Larsson

Vice programchef, forskare, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Chalmers Tekniska högskola

 

Jag är vice programchef för Mistra Sustainable Consumption. Dessutom leder jag det arbetspaket inom programmet som handlar om styrmedelinnovation för mer hållbara konsumtionsmönster. Då jag har forskat om flyg och långväga resande under några år så är semestrande det konsumtionsområde som jag fokuserar mest på inom programmet. Min forskning inom detta område handlar bl a om nya sätt att beräkna klimatpåverkan från befolkningens långväga resande samt analys av möjliga styrmedel för att nå klimatmålen. Jag arbetar också bredare med hållbara konsumtionsmönster och analyserar bland annat kopplingen mellan tidsanvändningsmönster (ffa arbetstid) och växthusgasutsläpp.


+46 708 83 33 70

Matthias Lehner

PostDoc, IIIEE, Lunds universitet

 

Min forskning fokuserar på hållbart konsumtionsbeteende. Inom området har jag jobbat med olika ämnesområden, såsom marknadsföring/märkning, konsumentbeteende, ’nudging’, och alternativa konsumtionsmodeller (delningsekonomi, kollaborativ ekonomi, kooperativ). Mitt huvudintresse i alla dessa områden ligger hos individen och dess beteende, med fokus på hur individuellt beteende kan påverkas till en mer ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbar livsstil.

matthias.lehner@iiiee.lu.se
+46 46 222 02 07

Simon Matti

Biträdande professor & docent i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet samt Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR), Göteborgs universitet

 

Jag är biträdande professor i statsvetenskap och medverkar som forskare i Mistra Sustainable Consumption, WP5.
Mina huvudsakliga forskningsintressen rör miljöpolitik och –policy och behandlar uppkomsten av samt (politiska) lösningar på problem med storskaligt kollektivt handlande, exempelvis klimatförändringar och resursuttömning.
Teoretiskt befinner sig min forskning i gränslandet mellan statsvetenskap, social- och miljöpsykologi, 
samt beteendeekonomi med en metodologisk slagsida åt experimentella- och surveymetoder.

Simon.Matti@ltu.se
+46 920 492331

Oksana Mont

Professor i styrning mot hållbar konsumtion, Internationella Miljöinstitutet, Lund universitet, Lund

 

Jag är ledare för WP4 i Mistra Sustainable Consumption. Jag forskar och är forskningsledare i styrning mot hållbar konsumtion på Internationella Miljöinstitutet vid Lund universitet, Lund.
Min forskning handlar om hållbar konsumtion och innovativa affärsmodeller.

Mitt huvudsakliga forskningsområde är tvärvetenskaplig utvärdering av olika åtgärder för att ändra konsumtionsbeteende, t.ex. olika konsumtionspolicy-verktyg och affärsmodeller inom cirkulär och delningsekonomi, kollaborativ produktion och konsumtion.

oksana.mont@iiiee.lu.se
+46 46 222 0250

 

 

 

Jonas Nässén

Senior forskare/Docent, Avdelningen för fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola.

 

Min forskning handlar dels om att förstå konsumtionens effekter, och dels om hur samhällets konsumtionsmönster kan ställas om, t ex i relation till långsiktiga klimatmål. Specifika forskningsintressen rör hur konsumtionen hänger ihop med tidsanvändning och hur effektivisering kan påverka konsumtionen via så kallade rebound-effekter. Inom programmet är jag en av två ledare för arbetspaket 2 som analyserar potentialer och konsekvenser av förändrande konsumtionspraktiker och arbetar även inom arbetspaket 5 om policyinnovationer för hållbar konsumtion.


+46 317 723 268

Vishal Parekh

Doktorand, Avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier, KTH, Stockholm

 

Jag är doktorand på avdelningen för Strategiska hållbarhetsstudier på KTH i Stockholm. Jag har sedan tidigare en civilingenjörsexamen i industriell ekologi och är intresserad av områden som konsumtion och ekonomisk tillväxt. Min forskning är inriktad på civilsamhällets, näringslivets samt politikens potentiella roller för att uppnå en mer hållbar matkonsumtion i samhället.

parekh@kth.se
+46 8 790 8613

Ola Persson

Doktorand, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier, KTH, Stockholm

 

Jag är doktorand på avdelningen för Urbana och Regionala Studier på KTH i Stockholm. Jag har sedan tidigare en naturvetenskaplig masterexamen i Hållbar Utveckling vid Uppsala Universitet och är intresserad av områden som konsumtion, tillräcklighet och ekonomisk tillväxt. Innan jag påbörjade min forskarutbildning, arbetade jag som hållbarhetskonsult, med särskilt fokus på hållbart företagande.  Min forskning är inriktad på civilsamhällets, näringslivets samt politikens potentiella roller för att uppnå en mer hållbar konsumtion av möbler och beständiga konsumtionsvaror i samhället.

Porträtt på Jessika Richter

Jessika Richter

Postdoc, IIIEE, Lunds universitet

 

Min forskning handlar om att utvärdera styrmedel och initiativ som möjliggör hållbar konsumtion genom en cirkulär ekonomi, inklusive reparation, återanvändning, längre produktlivslängd, producentansvar, grön upphandling, cirkulära affärsmodeller och initiativ för cirkulära städer. Jag har särskilt forskat om trade-offs och utmaningar med mer cirkulär elektronik, batterier och fordon.

Heather Schoonover

Doktorand, Lunds iniversitet, IIIEE

Jag är doktorand vid Lunds universitet på internationella miljöinstitutet (IIIEE). Mina främsta intressen är sektorsövergripande engagemang och företagande som ett medel för social förändring. Före min doktorandtjänst jobbade jag som hållbarhetschef och som policyanalytiker i den ideella sektorn. I min forskning för Mistra Sustainable Consumption fokuserar jag på innovativa företagsmodeller för hållbar konsumption inom heminredning.

Liselotte Schäfer Elinder

Adjungerad professor, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

Jag är professor i folkhälsovetenskap och ledare av forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet vid Karolinska Institutet. Mitt forskningsområde är hälsopromotion och sjukdomsprevention med fokus på matvanor, fysisk aktivitet och förebyggande av fetma och kroniska sjukdomar. Inom MISTRA Sustainable Consumption projektet ansvarar jag för att analysera hälsokonsekvenser av olika nischpratiker när dessa skalas upp på befolkningsnivå. Hälsokonsekvensbedömning är en tvärvetenskaplig ansats som bygger på olika discipliner så som folkhälsovetenskap, samhälls- och statsvetenskap, miljöbiologi, stadsplanering, epidemiologi och statistik.

liselotte.schafer-elinder@ki.se
+46 8 123 37191

Åsa Svenfelt

Docent, Strategiska hållbarhetsstudier, KTH, Stockholm

Jag forskar och är forskningsledare på avdelningen för Strategiska hållbarhetsstudier på KTH, Stockholm. Jag är docent i hållbar utveckling och framtidsstudier. Min forskning handlar om hållbar konsumtion, hållbara framtider bortom BNP tillväxt och rättvis fördelning och användning av ekosystemtjänster. 

Mitt huvudsakliga forskningsområde är framtidsstudier och backcasting som verktyg för att åstadkomma hållbar utveckling och för att hantera osäkerheter i miljöpolitik och långsiktig samhällsplanering.

asa.svenfelt@abe.kth.se
+46 8 790 8818

Tidigare medarbetare

Noha Baraka Wadha

Forskningsingenjör, Strategiska hållbarhetsstudier, KTH, Stockholm.

Miriam Börjesson Rivera

Doktorand/Forskare, KTH, Stockholm

Åsa Callmer

Forskare, KTH, Stockholm

Annika Carlsson-Kanyama

Docent, Strategiska hållbarhetsstudier, SEED, KTH, Stockholm

Riccardo Curtale

Postdoc-forskare, Chalmers

Rob Hart

Professor, Miljö- och naturresursekonomi, SLU, Uppsala

Raul Lopez Losada

Forskningsingenjör, Strategiska hållbarhetsstudier, KTH, Stockholm

Viveca Palm

Forskare, SCB

Maria Thorson

Doktorand, institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers, Göteborg