David Andersson

Postdoc, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Chalmers, Göteborg

 

David intresserar sig för frågor kopplade till hållbar konsumtion och hur samhället kan ställas om i en mer hållbar riktning. I sin forskning har han bland annat undersökt vilka faktorer som påverkar hushållens utsläpp av växthusgaser, om det finns en koppling mellan välbefinnande och växthusgasutsläpp, samt reboundeffekter inom transportområdet. David kommer att arbeta med att analysera hållbara praktiker samt undersöka medborgarengagemang.

David driver även webbtjänsten Svalna (www.svalna.se) som hjälper användare få koll på sina utsläpp av växthusgaser genom att analysera transaktionsdata. Data från Svalna används i forskningsprogrammet för att identifiera och analysera hållbara livsstilar. David är en av grundarna till Kortspelet Klimatkoll (www.kortspeletklimatkoll.se)

david.andersson@chalmers.se
+46 739 543 851

Erik André

Kommundoktorand, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers, samt Miljöförvaltningen, Göteborgs stad.

Jag forskar om lokala styrmedel för hållbar matkonsumtion. Jag är intresserad av hur kommuner kan arbeta med skolmåltider, men även inom andra områden, för att bidra till en hållbar matkonsumtion. Metodologiskt ligger mitt fokus på experiment. 


+46 31 368 39 91

Karin Bradley

Professor, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH

Min forskning handlar om vilken roll samhällsplaneringen har och kan ha för att bidra till hållbar konsumtion. Jag forskar också om hållbara livsstilar, delningsekonomi, stadsutveckling och alternativa framtider. Inom Mistraprogrammet leder jag projektet “Public policy experiments”. Utöver det så leder jag projektet “Framing futures for deep transformation” tillsammans med Åsa Svenfelt.

karin.bradley@abe.kth.se
+46 879 085 91

Carl Dalhammar

Docent, Internationella miljöinstitutet, Lunds universitet

Jag har 20 års erfarenhet av forskning kring miljöpolitiska styrmedel för miljöanpassade produkter och hållbar konsumtion. Jag har bl a forskat om Ekodesigndirektivet, offentlig upphandling, producentansvar och energimärkning. Jag är styrelsemedlem i Re:Source och medlem i Rådet för forskningsfrågor på Konkurrensverket. Jag undervisar vid flera svenska och internationella mastersprogram.

carl.dalhammar@iiiee.lu.se

Hanna Eggestrand Vaughan

Adjunkt och doktorand, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH, Stockholm

Jag är doktorand med koppling till programmet och forskar på hur värderingar relaterar till idéer om vad hållbar konsumtion är och hur det kan uppnås. Om vissa värderingar genomsyrar och formar mindre miljöbelastande konsumtionspraktiker, hur kan denna insikt användas för att utforma policy som främjar sådana värderingar och därmed möjliggör mer långtgående hållbarhetsomställningar?

hannaegg@kth.se

Emma Ejelöv

Postdoc, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Chalmers, Göteborg

Min forskning handlar om design och acceptans av miljöpolitiska styrmedel, framförallt styrmedel som rör hållbar matkonsumtion. Metodologiskt ligger mitt forskningsfokus på experiment. 

ejelov@chalmers.se

 

Eskil Engström

Doktorand, Avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier, KTH, Stockholm

Mitt forskningsfokus ligger på hur konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp vuxit fram som beräkningspraktik, målsättning och område för politisk styrning. Dessa frågor belyser jag genom att undersöka diskussioner som äger rum i expertnätverk i gränssnittet mellan politik, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Inom programmet medverkar jag också i ett projekt för Nordiska Ministerrådet, vilket ska kartlägga och analysera styrmedel för att minska konsumtionsbaserade utsläpp i norden. Tidigare har jag även vikarierat som kommunikatör för Mistra Sustianable Consumption.

eskilen@kth.se

 

Jens Ergon

Doktorand i naturresurser och hållbar utveckling på institutionen för geovetenskap på Uppsala universitet

Min forskning fokuserar på ojämlikhet, klimatomställning och förutsättningarna för en rättvis klimatomställning, och är en del av forskningsprogrammet Fairtrans (https://fairtrans.nu/). Jag har en teknologie licentiat i fysik (KTH) och har arbetat som vetenskapsjournalist med fokus på klimatkrisen och klimatomställning på Sveriges Television.

 
 

Göran Finnveden

Programchef och Professor i Miljöstrategisk analys vid Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH

Min forskning handlar om hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi och metoder för miljö- och hållbarhetsbedömningar av olika produkter och system. Inom programmet är jag programchef och leder ett projekt om hållbar konsumtion och makroekonomiska effekter.

goran.finnveden@abe.kth.se
+46 8 790 73 18

Pernilla Hagbert

Forskare, Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH

Jag är doktor i arkitektur och forskare inom hållbar omställning vid avdelningen för urbana och regionala studier på KTH. Min forskning belyser kritiskt olika tolkningar (och paradoxer) av hållbarhet, genom att också utforska norm-kritiska, alternativa sätt att göra och leva som en del i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Inom Mistra Sustainable Consumption ligger mitt fokus framförallt på rollen som olika aktörer har i att främja hållbar konsumtion och potentialen i policyexperiment.

pernilla.hagbert@abe.kth.se
+46 8 790 73 34

porträtt av Hampus Andre i jeanskkjorta

Hampus André

Affilierad forskare. Postdoktor, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH

Jag jobbar som postdoktor på KTH i ett projekt med liknande tema som Mistra Sustainable Consumption. Det handlar om Svenska Turistföreningens (STF) klimatomställning, med fokus på deras fjällstationer i landskap bortom vägnätet. Vi studerar minskad klimatpåverkan och genomförbarhet av åtgärder baserade på konceptet tillräcklighet (t. ex. förändrat restaurangkoncept för att minimera behovet av helikoptertransport av färskvaror). I synnerhet är jag intresserad av acceptansen av tillräcklighetsåtgärder, bedömning av dem i livscykelanalys (LCA) och deras skalbarhet i samhället. Ett annat forskningsintresse är konsumentbeteende och potentiella rekyleffekter i samband med cirkulär ekonomi-åtgärder såsom återanvändning och delning.

hamand@kth.se
+46 8 790 79 67

Anneli Kamb

Doktorand, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH

Jag forskar om hållbart långväga resande med extra fokus på flygets klimatpåverkan. Jag är intresserad av hur klimatpåverkan från semesterresandet kan minska, genom såväl teknisk utveckling som beteendeförändring. Min bakgrund är inom teknisk fysik och industriell ekologi.

 
 

Mikael Klintman

Professor i sociologi, Lunds universitet

Jag är i min forskning bl a intresserad av mänsklig motivation och människors och organisationers benägenhet att på alla samhällsnivåer sortera bort eller vinkla om viss obekväm kunskap om vad vi borde göra för att minska belastningen. Hur organisationer kan gå från intern och extern oenighet om vilka kunskapspåståenden om (o)hållbara praktiker man bör omsätta i handling är en central fråga som jag arbetar med. Inom Mistraprogrammet leder jag projektet “From disputes to the constructive application of Sustainable Consumption knowledge”, där praktiker som rör livsmedel och och resor ges särskilt undersökningsutrymme.

mikael.klintman@soc.lu.se
+44 763 646 967

Jörgen Larsson

Vice programchef, senior forskare/docent, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Chalmers, Göteborg

Min forskning syftar till att förstå hur konsumtionsmönstren kan ställas om för att uppnå politiskt uppsatta mål, t.ex. klimatmål. En del handlar om att utveckla målscenarier med beräkningar av klimatnytta från både tekniska förändringar och beteendeförändringar. Mitt huvudsakliga fokus i forskningen är analyser av politiska styrmedel som syftar till att uppnå dessa mål, bland annat avseende hur styrmedel kan designas för att både för att bidra till måluppfyllelse och för att få en hög acceptans hos allmänheten. Jag arbetar i huvudsak med konsumtionsområdena långväga resande (flyg) och mat. Jag är vice programchef för Mistraprogrammet och ledare för projekten “Policy packages and public support” och “Company targets as a form of sustainable consumption governance”.


+46 708 83 33 70

Matthias Lehner

Biträdande universitetslektor, IIIEE, Lunds universitet

Min forskning fokuserar på hållbart konsumtionsbeteende och hållbara affärsmodeller . Inom området hållbar konsumtion har jag jobbat med olika ämnesområden, såsom marknadsföring/märkning, konsumentbeteende, ’nudging’, och alternativa konsumtionsmodeller (delningsekonomi, kollaborativ ekonomi, kooperativ). Mitt huvudintresse i alla dessa områden ligger hos individen och dess beteende, med fokus på hur individuellt beteende kan påverkas till en mer ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbar livsstil. Inom området hållbara affärsmodeller är jag mest intresserad i hur nischaffärsmodeller kan bryta genom på marknaden.

Inom Mistraprogrammet leder jag projektet “Digitalisation: friends & foes of sustainable consumption?”

matthias.lehner@iiiee.lu.se
+46 46 222 02 07

Simon Matti

Biträdande professor & docent i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet samt Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR), Göteborgs universitet

Jag är biträdande professor i statsvetenskap. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör miljöpolitik och –policy och behandlar uppkomsten av, samt (politiska) lösningar på problem med storskaligt kollektivt handlande, exempelvis klimatförändringar och resursuttömning. Teoretiskt befinner sig min forskning i gränslandet mellan statsvetenskap, social- och miljöpsykologi, samt beteendeekonomi med en metodologisk slagsida åt experimentella- och surveymetoder.

Simon.Matti@ltu.se
+46 920 492331

Oksana Mont

Professor i styrning mot hållbar konsumtion, Internationella Miljöinstitutet, Lund universitet, Lund

Jag forskar och är forskningsledare i styrning mot hållbar konsumtion på Internationella Miljöinstitutet vid Lund universitet, Lund.

Mitt huvudsakliga forskningsområde är tvärvetenskaplig utvärdering av olika åtgärder för att ändra konsumtionsbeteende, t.ex. olika konsumtionspolicy-verktyg och affärsmodeller inom cirkulär och delningsekonomi, kollaborativ produktion och konsumtion. Inom Mistraprogrammet leder jag projektet “Creating space for change by dispelling myths about sustainable consumption behaviour”.

oksana.mont@iiiee.lu.se
+46 46 222 0250

 

 

 

Edvin Månsson

Projektassistent. Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Chalmers. Göteborg

Vår forskning handlar om att analysera hur konsumtionsmönster kan förändras genom ekonomiska styrmedel för att uppnå politiskt uppsatta mål. Just nu arbetar vi med ett projekt som syftar till att styra livsmedelskonsumtionen mer hållbar riktning, både ur klimat- och hälsosynpunkt. Effekter av olika skatteförändringar inom matområdet analyseras avseende effekter på miljöavtryck samt hur det skulle påverka privatekonomin och hälsan för låg- och höginkomsttagare.

edvinman@chalmers.se

 

 

 

Jonas Nässén

Senior forskare/docent, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap. Chalmers, Göteborg

Min forskning handlar dels om att förstå konsumtionens effekter, och dels om hur samhällets konsumtionsmönster kan ställas om, t ex i relation till långsiktiga klimatmål. Specifika forskningsintressen rör hur konsumtionen hänger ihop med tidsanvändning och hur effektivisering kan påverka konsumtionen via så kallade rebound-effekter. Inom Mistraprogrammet leder jag projektet “Micro-level analyses of consumer behaviour and offsetting”, men jag arbetar också i projektet “Policy packages and public support”.


+46 317 723 268

Erika Kriukelyte porträttbild

Erika Kriukelyte

Doktorand, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, KTH, Stockholm

Min forskning handlar dels om att förstå konsumtionens effekter, och dels om hur samhällets konsumtionsmönster kan ställas om, t ex i relation till långsiktiga klimatmål. Specifika forskningsintressen rör hur konsumtionen hänger ihop med tidsanvändning och hur effektivisering kan påverka konsumtionen via så kallade rebound-effekter. Inom Mistraprogrammet leder jag projektet “Micro-level analyses of consumer behaviour and offsetting”, men jag arbetar också i projektet “Policy packages and public support”.

erikakri@kth.se

Vishal Parekh

Doktorand, Avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier, KTH, Stockholm

 

Jag är doktorand på avdelningen för Strategiska hållbarhetsstudier på KTH i Stockholm. Jag har sedan tidigare en civilingenjörsexamen i industriell ekologi och är intresserad av områden som konsumtion och ekonomisk tillväxt. Min forskning är inriktad på civilsamhällets, näringslivets samt politikens potentiella roller för att uppnå en mer hållbar matkonsumtion i samhället.

parekh@kth.se
+46 8 790 8613

Emma Patterson

Emma Patterson

Adjungerad lektor i folkhälsonutrition, Institution för global folkhälsa, Karolinska institutet

I ett nötskal, min forskning handlar om hur man bäst mäter och påverkar matvanor på befolkningsnivå. Inom Mistra-programmet har jag arbetat med en hälsoekonomisk analys för att uppskatta potentiella hälsovinster som skulle uppstå om vissa hållbara kostvanor blev mer utbredda i befolkningen. Jag har även medverkat i programmets forskning om hållbara skolmåltider.

emma.patterson@ki.se

Porträtt på Jessika Richter

Jessika Richter

Biträdande universitetslektor, IIIEE, Lunds universitet

 

Min forskning handlar om att utvärdera styrmedel och initiativ som möjliggör hållbar konsumtion genom en cirkulär ekonomi, inklusive reparation, återanvändning, längre produktlivslängd, producentansvar, grön upphandling, cirkulära affärsmodeller och initiativ för cirkulära städer. Jag har särskilt forskat om trade-offs och utmaningar med mer cirkulär elektronik, batterier och fordon.

Liselotte Schäfer Elinder

Adjungerad professor, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

Jag är professor i folkhälsovetenskap och ledare av forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet vid Karolinska Institutet. Mitt forskningsområde är hälsopromotion och sjukdomsprevention med fokus på matvanor, fysisk aktivitet och förebyggande av fetma och kroniska sjukdomar. Inom MISTRA Sustainable Consumption projektet ansvarar jag för att analysera hälsokonsekvenser av olika nischpratiker när dessa skalas upp på befolkningsnivå. Hälsokonsekvensbedömning är en tvärvetenskaplig ansats som bygger på olika discipliner så som folkhälsovetenskap, samhälls- och statsvetenskap, miljöbiologi, stadsplanering, epidemiologi och statistik.

liselotte.schafer-elinder@ki.se
+46 8 123 37191

Sara Skarp porträtt

Sara Skarp

Postdoktor, Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet

Jag är postdoktor på Sociologiska institutionen på Lunds Universitet. Min nuvarande och tidigare forskning faller inom den breda ramen samhälleligt engagemang för och med hållbarhet. Jag tog min doktorsexamen samt arbetade vidare i England, där jag fokuserade på bland annat samhällelig omställning, lokala hållbarhetsinitiativ samt resande och semestrande under pandemin. Inom Mistra Sustainable Consumption tittar jag på samarbete och beslutsfattande inom initiativ riktade mot hållbar konsumtion, specifikt inom semestrande och livsmedel.

sara.skarp@soc.lu.se

Åsa Svenfelt

Universitetslektor, Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, Linköpings Universitet

Jag är lektor i Samhällsplanering och docent i hållbar utveckling och framtidsstudier. Jag forskar om långsiktig planering för hållbar konsumtion och rättvis omställning till hållbara samhällen. I min forskning använder jag ofta deltagande framtidsstudier som verktyg, både för att visualisera och analysera vägar mot hållbara framtider samt för att hantera osäkerheter i långsiktig samhällsplanering. Inom Mistra Sustainable Consumption leder jag projektet “Testing new practices and measures in businesses and households”, samt projektet “Framing futures for deep transformation” tillsammans med Karin Bradley.

asa.svenfelt@liu.se
+46 8 790 8818

porträtt på forskaren Markus Larsson med glasögon och vit skjorta

Markus Larsson

Postdoktor. Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), KTH, Stockholm

Tillsammans med Göran Finnveden ska jag studera makroekonomiska effekter av en omställning mot hållbar konsumtion. Vilka sektorer kommer vinna respektive förlora på en omställning? Hur påverkas BNP, sysselsättning och inkomst i olika grupper? Vi är även intresserade av hur miljö och (hållbar) konsumtion påverkas av den ekonomiska politiken.

marklars@kth.se 

 

Tidigare medarbetare

Noha Baraka Wadha

Forskningsingenjör, Strategiska hållbarhetsstudier, KTH, Stockholm.

Mårten Berglund

Forskare, SCB

Nils Brown

Forskare, SCB

Miriam Börjesson Rivera

Doktorand/Forskare, KTH, Stockholm

Åsa Callmer

Forskare, KTH, Stockholm

Annika Carlsson-Kanyama

Docent, Strategiska hållbarhetsstudier, SEED, KTH, Stockholm

Riccardo Curtale

Postdoc-forskare, Chalmers

Ola Persson

Doktorand, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier, KTH, Stockholm

Rob Hart

Professor, Miljö- och naturresursekonomi, SLU, Uppsala

Raul Lopez Losada

Forskningsingenjör, Strategiska hållbarhetsstudier, KTH, Stockholm

Viveca Palm

Forskare, SCB

Maria Thorson

Doktorand, institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers, Göteborg

Heather Schoonover

Doktorand, Lunds iniversitet, IIIEE