Om programmet

MISTRA Hållbar konsumtion – från nisch till mainstream är ett forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige såväl som internationellt genom att bidra med ökad kunskap om hur konsumtion som idag sker inom begränsade nischer kan skalas upp och bli del av mittfåran. 

Fokus är på områdena mat, semester och heminredning.

Visionen är att programmet bidragit avsevärt till att hållbara konsumtionspraktiker mainstreamats i Sverige till år 2030. Denna omställning har år 2030 inneburit ökad livskvalitet och rättvisa inom såväl som bortom nationsgränserna och har gjort Sverige – dess företag, offentliga institutioner och civilsamhälle – till ett internationellt föredöme som visar att hållbart välbefinnande är möjligt.

 

 

Programmets mål är att:

• Utforska, testa och bidra till att möjliggöra lösningar och strategier för hållbara konsumtionspraktiker

• Bidra till internationell forskning och utveckling om hållbara konsumtionspraktiker

• Delta i och initiera både virtuella och fysiska fora för dialog och utforskande av lösningar tillsammans med olika samhällsaktörer.

• Det vetenskapliga bidraget ligger i fördjupad kunskap om hur och under vilka förutsättningar hållbarakonsumtionspraktiker kan skalas upp och omställningen accelereras. Programmet kommer både att utforska strategier för övergång till mer hållbara produkter och tjänster, samt strategier för att minska volymen av material.

Dessa olika projekt består programmet av och de löper från 2022-2026.

Praktiker 1 – Testar nya metoder och åtgärder I företag och hushåll

Projektledare: Åsa Svenfelt

Målet med detta projekt är att utforska så kallade ”möjliggörare” för hållbar konsumtion genom att arrangera och analysera interventioner på tre olika arenor. I hemmet, i affärer och genom minskad arbetstid.

 

Praktiker 2 – Digitalisering: vänner och fiender till hållbar konsumtion?

Projektledare: Matthias Lehner

Detta projekt utforskar några av effekterna kopplade till digital konsumtion. Hur påverkar digitaliseringen konsumtionsval? Hur kan det användas för att nudga, eller knuffa, konsumenter mot en mer hållbar konsumtion? Vilka styrelsemekanismer krävs att stödja djupa hållbarhetsomvandlingar?

 

Policy 1 – Public Policy Experiments

Projektledare: Karin Bradley

Ett sätt att sporra innovation och handling inom politiken är att använda olika sorters policyexperiment. I detta projekt utforskar vi vilka roller policyexperiment, på lokal och regional nivå, kan ha när det gäller att stärka omställningskapaciteten och som ett led i att bredda verktygslådan av möjliga styrmedel.

 

Policy 2 – Företagsmål som en form av styrning mot hållbar konsumtion

Projektledare: Jörgen Larsson

Hur kan företag som säljer produkter och tjänster direkt till konsumenten påverka konsumtionsmönster? De kan ha en viktig roll att fylla i omställningsarbetet då de påverkar både producenter och konsumenter. Vi undersöker mat- och semestersektorn och letar effektiva strategier och hållbarhetsindikatorer.

 

Policy 3 – Styrmedelspaket och stöd hos allmänheten

Projektledare: Jörgen Larsson

Här undersöker vi hur stort stödet hos allmänheten är för enskilda styrmedel respektive paket med styrmedel som tacklar flera hållbarhetsmål i ett. Hur skulle sådana här paket kunna göra hållbar konsumtion till mainstream?

 

Inramning 1 – Från tvister till konstruktiv tillämpning av hållbar konsumtion-kunskap

Projektledare: Mikael Klintman

I det här projektet undersöker vi hur omtvistade kunskapsanspråk om hållbar konsumtion hanteras av olika aktörer. Vidare undersöker vi hur vi i stället kan skapa möjligheter för kunskap om hållbar konsumtion att införlivas i och mellan organisationer.

 

Inramning 2 – Skapa utrymme för förändring genom att skingra myter om hållbart konsumtionsbeteende


Projektledare: Oksana Mont

Här identifierar och skingrar vi myter om hållbar konsumtion samt tar fram ett kommunikations-paket om dessa myter och hur de kan skingras.

Inramning 3 – Skapa framtider för djup transformation

Projektledare: Åsa Svenfelt and Karin Bradley

Det här projektet utforskar inramningar av hållbar konsumtion, nu och i framtiden och hur dessa kan ändras genom berättande och inneboende värden.

 

Effekter 1 – Makroperspektiv på hållbar konsumtion

Projektledare: Göran Finnveden

I projektet undersöks hur styrmedel för hållbar konsumtion kan ha bredare socio-ekonomisk påverkan.

 

Effekter 2 – Analyser på mikronivå av konsumentbeteende och kompensering

Projektledare: Jonas Nässén

Vi bygger vidare på forskning från fas 1 av programmet om rekyleffekter från avsiktligt miljöfrämjande beteenden, men inkluderar även analyser av klimatkompensation.

 

Strategiska projekt

Strategiska medel fördelas till projekt av styrelsen.

Förhandlingar av konsumtionsbaserade utsläppsmål

Handledare: Karin Bradley (Licentiatprojekt)

Länder-jämförande studie om styrmedel för en hållbar matkonsumtion

Projektledare: Jörgen Larsson

Illustrationer av visioner för hållbar konsumtion

Projektledare: Åsa Svenfelt

Alternativa mått på välfärd som möjliggörare för hållbar konsumtion

Projektledare: Åsa Svenfelt

Local mobility markets in suburbian neighboorhoods

Projektledare: Matthias Lernher (doktorandprojekt, Erika Kriukelyte)

 

 

Konsumtionspolicy

Programmet har antagit en egen konsumtionspolicy. Syftet med denna policy är att främja mer hållbar konsumtion, även vad gäller våra egna aktiviteter och inköp. Policyn har diskuterats av forskarna i programmet och har antagits av programmets styrgrupp. Policyn riktar sig framför allt till forskande parter, men även samhällspartner får gärna använda den.

Konsumtionspolicy – Mistra SC. Uppdaterad 2022-06