Om programmet

MISTRA Hållbar konsumtion – från nisch till mainstream är ett 4-årigt forskningsprogram som syftar till att stimulera en övergång till mer hållbar konsumtion i Sverige såväl som internationellt genom att bidra med ökad kunskap om hur konsumtion som idag sker inom begränsade nischer kan skalas upp och bli del av mittfåran.

Fokus är på områdena mat, semester och heminredning. Programmet kommer att utveckla ”färdplaner” för hur näringsliv, politiker, beslutsfattare, civilsamhället och medborgare/konsumenter kan verka för att skala upp hållbara nischpraktiker.

Visionen är att programmet bidragit avsevärt till att hållbara konsumtionspraktiker mainstreamats i Sverige till år 2030. Denna omställning har år 2030 inneburit ökad livskvalitet och rättvisa inom såväl som bortom nationsgränserna och har gjort Sverige
– dess företag, offentliga institutioner och civilsamhälle – till ett internationellt föredöme som visar att hållbart välbefinnande är möjligt.
 

 

Programmets mål är att:

• Utforska, testa och bidra till att möjliggöra lösningar och strategier för hållbara konsumtionspraktiker

• Bidra till internationell forskning och utveckling om hållbara konsumtionspraktiker

• Delta i och initiera både virtuella och fysiska fora för dialog och utforskande av lösningar tillsammans med olika samhällsaktörer.

  • Det vetenskapliga bidraget ligger i fördjupad kunskap om hur och under vilka förutsättningar hållbarakonsumtionspraktiker kan skalas upp och omställningen accelereras. Programmet kommer både att utforska strategier för övergång till mer hållbara produkter och tjänster, samt strategier för att minska volymen av material.

 

Programmet består av sex arbetspaket (work packages, WP) som bygger på varandra:

WP1: Kartläggning av potentiellt hållbara konsumtionspraktiker,
WP2: Analys av potentialer och konsekvenser av förändrande konsumtionspraktiker,
WP3: Medborgar-, konsumenter och civilsamhälle,
WP4: Innovativa affärsmodeller,
WP5: Policyinnovationer för hållbar konsumtion,
WP6: Syntes och färdplaner mot hållbar konsumtion.
 
Resultaten levereras i form av vetenskapliga publikationer, populärvetenskapliga publikationer, roadmaps, policy briefs, externa seminarier och workshops. Eftersom programmet är ett samarbete mellan akademi och samhällspartners kommer resultaten även innefatta verkliga experiment och förändringsprojekt.
 

 

Konsumtionspolicy

Programmet har antagit en egen konsumtionspolicy. Syftet med denna policy är att främja mer hållbar konsumtion, även vad gäller våra egna aktiviteter och inköp. Policyn har diskuterats av forskarna i programmet och har antagits av programmets styrgrupp. Policyn riktar sig framför allt till forskande parter, men även samhällspartner får gärna använda den.

Konsumtionspolicy – Mistra SC. Antagen 191008